Déli Horizont Egyesület
Tartalom
 
Aktualitások
2021. Június
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
Facebook

 
Alapszabály, Etikai Kódex, Elnök, Célok, Küldetés
 
I.

DÉLI HORIZONT

Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület

Módosított  és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 

 

Az Alapszabály megtekinthető a székhelyen: 6726 Szeged Verseny u. 7.

 

A DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet Módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

 

I.

 

Az egyesület adatai

 

1.      Az egyesület neve: DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület

 

2.      Az egyesület rövidített elnevezése: DÉLI HORIZONT Egyesület

 

3.      Az egyesület székhelye: 6726 Szeged Verseny u. 7.

 

        4.       Az egyesület működési területe: Magyarország  

 

II.

DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület

ETIKAI KODEXE

 
 
 
III.
 
DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület
 
ELNÖK BEMUTATÁSA: 
 
Az egyesület elnöke, Bálint József, aki Szociális munka diplomával rendelkezik, valamint több egyéb végzettséggel: Családi napközi működtetője, Speciális nevelési igényű gyermekek gondozása Tanúsítvánnyal,  Gerontológiai gondozó OKJ végzettséggel, Ifjúsági munka Tanúsítvánnyal , Német nyelvi középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Az egyesület alapító tagja, aki az egyesület életében aktív szerepet vállal: minden egyes projekt megvalósításában, lebonyolításában aktív. Az egyesület fenntartásában lévő 2 családi bölcsődében részmunkaidős állásban dolgozik, mint családi napközi működtetője. Több egyesülettel és elnökkel jó kapcsolatot tart fenn, több programban kölcsönös együttműködést vállal. 
 
Elnök Szakmai Önéletrajz:
 
Elnök: Bálint József
 
 
Elérhetősége: Tel.: +36 20 437 01 65 , +36 62 742 263 E-mail: balintj6726@gmail.com 
 
 
IV.
 
A DÉLI HORIZONT Egyesület KÜLDETÉSE, CÉLJAI
 
 
 
A DÉLI HORIZONT Szülők, Gyermekek, Fiatalok a Holnapért Egyesület 2010. 04. 08-án került bejegyzésre, kiemelt célkitűzése a családsegítés, az egészségügyi prevenciós és rehabilitációs és és ismeretterjesztő tevékenység, amelyet előadások, csoportfoglalkozások egyéni, illetve csoportos konzultációk, tanácsadások, nevelés, oktatás keretében valósít meg. 
 

Az egyesület célja, tevékenysége

  1. Az egyesület célja:

A gyermekek nevelése: környezettudatosság, drog-prevenció, szenvedélybetegségek prevenciója, egészségmegőrzés, egészségvédelem, tehetséggondozás, készség- és képességfejlesztés, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése, ismeretterjesztés.

Idősgondozás: idős személyek ellátása, gondozása,

rehabilitációs tevékenység: fogyatékos személyek részére,

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

gyermekek érdekképviselete gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 

családsegítés: gyermekek felügyelete, szabadidejük tartalmas eltöltése,

környezettudatos tevékenység: falusi, vidéki turizmus erősítése, természet-, környezet- és tájvédelem.

  1. Az egyesület tevékenysége:

a) A 20 hetes korútól a 14 éves korú gyermekek napközbeni ellátása, a családok gyermeknevelési tevékenységét segítő szolgáltatása családi napközi, családi bölcsőde, családi napközi hálózat létrehozásával.

b) Szabadidős programok, közművelődési események szerevezése, bemutatása, művészeti munkák, értékek megismertetése, megőrzése, „nem-formális” tanulási lehetőségek teremtése a gyermekek számára, hogy szabadidejüket hasznosan, értékesen és tartalmasan töltsék ki, képességeiket teljes mértékben kiaknázva. Az Európai Uniós nyelvek tanítása, tanulásának elősegítése, utazások, csereprogramok, táborok, tanfolyamok szervezésével.

c) A képességfejlesztés, melynek során a sajátos nevelési igényű, illetve a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése foglalkozások keretében. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése tehetséggondozással, felzárkóztatással, kompetenciafejlesztéssel, Tanoda kialakításával. 

d) Oktatás, képességfejlesztés azzal a céllal, hogy a gyermekeknek rejtett és valós képességeik felismeréséhez, kibontakoztatásához segítséget adjon. Olyan szabadidős tevékenységek biztosítása, amelyek erősítik a gyermekek identitását, segítenek elsajátítatni olyan ismereteket, képességeket, magatartásformákat, amelyeket a gyerekek otthonról nem hoznak, s hiányként jelentkeznek.

e) Tehetséggondozás azzal a céllal, hogy azon szülőknek, akiknek olyan kiemelkedő képességű gyermekeik vannak, akik az oktatási rendszerből kilógnak, segítséget nyújtani a későbbi beilleszkedési nehézségek elkerülése érdekében.

f) A családsegítés keretein belül a családi napköziben a kisgyermekes szülők olyan családi életre történő oktatása, nevelése, hogy a saját családjában tovább tudják adni, fel tudják használni a gyermeknevelés körében a megkapott ismereteket. Helyettes szülői hálózat, házi gyermekfelügyelet, nyári tábor létrehozása, fenntartóként működtetése, illetve más fenntartóknak működtetésben való segítségnyújtás. A sport- és szabadidő-tevékenységekhez kötődő, hasznos időtöltést, nyelvtanulást és felügyeletet biztosító klubfoglalkozás szervezése.

g) A gyermekbarát biztonságos környezet és a gyermekek személyiségének harmonikus fejlődéséhez feltételek biztosítása, minőségi kisgyermekgondozás, a hátrányos helyzetű családok gyermekeinek szocializációs problémáinak leküzdése, a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásának megkezdése kisgyermekkorban valamint feladatunk az idős generáció támogatása, segítése, a fiatal és az idős generáció összefogásának elősegítése, erősítése. A szülő-gyermek kapcsolat erősödését elősegítő programok, teaházak szervezése.

h) Időskorúak, fogyatékkal élők gondozása keretén belül: egészségügyi, szociális ellátás, házi segítségnyújtás, időskorúak nappali, valamint bentlakásos ellátása. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás. Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, nappali és lakóotthoni ellátás, otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás, utógondozás, szociális és mentálhigiénés gondozás. Fogyatékos személyek gondozása, pszichiátriai betegek átmeneti otthona.  Az egyesület engedélyes demens, illetve fogyatékos személyek ellátását, gondozását is vállalja. Foglalkoztató-ház létrehozása.

i) Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés; egészségügyi prevenciós és rehabilitációs tevékenység valamint drog-prevenció. Egészségvédelem: előadások, klubfoglalkozások, egyéni konzultációk, tanácsadások keretében. Pedagógia, pszichológia, mentálhigiéné, szociális munka szakterületen ismeretterjesztés szülők, leendő szülők, nagyszülők részére.

j) Nevelést, oktatást, egészségmegőrzést, drog-prevenciót hatékonyan segítő oktatási eszközök, publikációk, tudományos cikkek készítése, könyv- és lapkiadás szépirodalom és tudományos téren.

k) Oktatási, nevelési és egészségvédelmi programok, drog-prevenciós foglalkozások szervezése.

l) Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. Társadalmi és kulturális programokon való közreműködés itthon és az Európai Uniós országok területén.

m) A gyermekek környezettudatos nevelése. Falusi, vidéki turizmus erősítése, környezet- és tájvédelem. Nyári táborok, kirándulások szervezése.

n) A gyermekek érdekképviseletének elősegítésére programok szervezése a gyermekek jogainak megfelelő gyakorlása, érdekképviselet elsajátítása témakörben. Ifjúsági fórumok, érdekképviseletek létrehozásának elősegítése, támogatása.

o) A magyarországi nemzeti kisebbségek, valamint a határon túli magyarság kapcsolatának fenntartása, fejlesztése, ápolása érdekében cserelátogatások, közös programok szervezése.

p) A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Továbbképzésre való ösztönzés, munkalehetőség teremtése a munkanélküli, arra alkalmas ember részére.

q) Az Egyesület a hasonló célokat és feladatokat megfogalmazó civil szervezetekkel, magánszemélyekkel együttműködik.

r) A 10-17 éves korosztály, valamint a 18-29 éves korosztály részére hazai és külföldi viszonylatban ifjúsági csereprogramok szervezése. Az ehhez szükséges Európai Uniós nyelvek tanítása, tanulásának elősegítése. 

 
TEVÉKENYSÉGI KÖRÜNK: - közösségfejlesztő programok létrehozása gyermekek, az ifjúsági korosztály és a szülők részére; - a családi kapcsolatokat, kiemelten a szülő-gyermek kapcsolat erősödését elősegítő programok szervezése; - egészségvédelem, - drogprevenció, tanácsadás, egészségvédelem - prevenció, a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások. Felzárkóztató programok, ezen belül, az info-kommunikáció használatának fejlesztése. A digitális kompetencia fejlesztése szisztematikus beavatkozással, helyi szintű, integrált programokkal és a lemaradás valamennyi dimenziójára kiterjedő komplex szemléletmód átadásával valósul meg.
 
CÉLCSOPORTUNK: 1-6, 6-14, 14-25 évesek, kisgyermekes családok, fogyatékos személyek és családjuk, hátrányos helyzetű személyek, családok.
Családi bölcsődéinkben, a 0-3 év közötti gyermekek részére nyújtunk napközbeni alapellátást. Az ifjúsági korosztály részére Ifjúsági Klubunk működik. A fogyatékos személyek és családjuk részére foglalkozásokat tartunk.
 
PROGRAMOK:
Folyamatos programjaink:
- Digitális kompetencia fejlesztése: A digitális készségekkel nem rendelkezők digitális világ iránti nyitottságát, motivációját erősíteni hivatott helyi és regionális  programok keretében. A cél, hogy a digitális világból kimaradó állampolgárok érzékenyítésével tegye nyitottá őket a digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal való megismerkedésre, és ösztönözze őket, hogy tegyenek lépéseket a digitális kompetenciáik fejlesztése érdekében. Külön figyelmet érdemel a fogyatékkal élők digitális világba való integrálásának elősegítése, esélyegyenlőségi szempontok következetes érvényesítése. 
- Tematikus Ifjúsági Klub kiemelt témakörök:  Drogprevenció, Munka világába való betekintés. Segítségnyújtás: munka kereséshez, pl. interneten való tájékozódásban, önéletrajz, motívációs levél elkészítésében, személyes megjelenésre, interjúra történő felkészítésben való segítségnyújtás.
- Segítő beszélgetés Szülők bevonásával szülők és gyermekeik, valamint 12-17 év közötti gyermekek részére/ mentálhigiénés szakember vezetésével. 
- Szülőklub - a gyermeknevelés pszichológiája és gyakorlati útmutatója.
- Gyermekek és idősek találkozója /játék, beszélgetés, filmklub, aktuális eseményhez köthető közös tevékenység/
- Mentálhigiénés Szülősegítő tréninget vezetünk Szociális munkás, Gyermek-és ifjúságvédelmi és Mentálhigiénés szakembereink segítségével a sajátos nevelési igényű gyermeket, felnőttet nevelő szülők részére 
- Személyiség,- és közösségfejlesztő tematikus foglalkozások.
 
TÁRSADALMI HATÁS A TÁRSADALMI IGÉNYEKRE REAGÁLVA - felméréseink alapján, arra reagálva alapcéljainknak megfelelően: Szabadidős gyermek-és ifjúsági programok szervezése, gyermekkorúak napközbeni alapellátása, egészségvédelmi és drogprevenciós, ismeretterjesztő foglalkozások, előadások tartása, szociális tevékenység, családsegítés: a nők és a hátrányos helyzetű személyek munkába állásának elősegítése. 
ESÉLYEGYENLŐSÉGI TEVÉKENYSÉGÜNK:Munkánkban a képességfejlesztés során a hátrányos helyzetű, az egyszülős családokban, a nagycsaládban nevelkedő gyermekek felkarolása, a SNI gyermekek fejlesztése, mentálhigiénés támogatása kiemelten fontos. E tevékenységi körünk szorosan kapcsolódik a tervezett GINOP 3.3.3 projekthez.
KÖZÖSSÉG- és ÉRTÉKTEREMTÉSÜNK: Célcsoportunk felé olyan értékeket tudunk közvetíteni, mely által a fiatalok, felismerik, hogy sikeres életpálya felépítésére van lehetőségük. E tevékenységi körünk szintén szorosan kapcsolódik az előkészítés alatt álló GINOP 3.3.3 projekthez.
Tapasztalataink szerint a szülők, a fiatal családok rendkívül magukra vannak hagyva életük legfontosabb feladatának végzésében, megoldásában: a gyermeknevelésben, a család és a munka világának összehangolásában.  A gyermekek nyitottak az értelmes szabadidős programokra, az irányított, tematikus, pl. a digitális kompetenciafejlesztés jellegű foglalkozásokra, amellyel pozitívan szolgáljuk a jelenüket, ezen keresztül pedig a jövőjüket. E tevékenységi körünk szintén szorosan kapcsolódik az előkészítés alatt álló GINOP 3.3.3 projekthez.
 
Időmérő
 
IN OTHER LANGUAGES
 
Kalendárium
2021. Június
HKSCPSV
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
<<   >>
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

FRPG, különleges történetek, számtalan választható karakter, önálló cselekményszálak, lelkes csapat. Csatlakozz!    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    Norina Wallace Írói oldalam    *****    TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit, TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit TÁBLAVERSENY, Fõnyeremény: 500 kredit    *****    Egy angyal ma éjjel elvesztette a szárnyait. A fák között egy bestia éppen áldozatra vár &#8211; FÓRUMOS SZEREPJÁTÉK    *****    MYBOOKCLUB - Ha szeretsz olvasni - MYBOOKCLUB    *****    Valahol Delaware államban létezik egy város, ahol a természetfeletti lények otthonra lelhetnek.... - fórumos szerepjáték    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie, én segítek az értelmezésben, de Neked kell dönteni!!!    *****    Rendkívül részletes személyiség és sors analízis, 3 év elõre jelzéssel, most csak 2000 Ft. rendeld meg most. Várlak!    *****    Az asztrológián keresztül megismerni az életed könnyen megoldható lehetõségeit és a nehéz idõszakokat, nagyon fontos!!!    *****    Simonyi ingatlan Debrecen Luxus házak, luxus lakások, üzletek, irodák eladóak. Simonyi ingatlan Debrecen    *****    Szeretsz írni? Szeretnél csatlakozni egy remek közösséghez? Érdekes plotok, számos canon karakter! Várunk szeretettel!    *****    A csillagjövõ asztrológia oldalon, júniusban minden megrendelés 2000 Ft. szeretettel várlak. Rendeld meg amit szeretnél!    *****    Létezik egy város Fournemouth, mely otthon nyújt azoknak, akik sehová máshová nem tartoznak - | - Fournemouth - |    *****    agatha-stories - Saját írásaim találhatóak meg az oldalon - agatha-stories    *****    SZEREPJÁTÉK - Újraindult szerepjátékos közösségünk új és régi tagjait keresi - Rose Harbor restart - SZEREPJÁTÉK    *****    SKAM - SKAM France (S08) - wtFock (S05) - Druck - SKAM Italia és a többi! Folyamatosan bõvülõ magyar tartalmak! - SKAM    *****    Szeretnéd tudni, milyen lehetõségeket, fontos információkat rejteget a születési horoszkópod, akkor keress meg, segítek!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos információk. Májusban,minden megrendelés 1000 Ft. kedvezménnyel vehetõ igénybe. Várlak!    *****    A csillagjövõ oldalon,sok asztrológiai, ezoterikus olvasmány,valamint meditációk és megrendelési lehetõségek találhatók!